Ułatwienia dostępu

"Poprawa stanu infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa"

Okres realizacji projektu:
01.04.2007 r. – 31.05.2012 r.

Oś priorytetowa: 3 Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie: 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Całkowita wartość projektu: 2 290 381,75 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1 445 933,12 zł.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest przebudowa i remont obiektu Domu Pomocy Społecznej w Grabiu, jak również zakup sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia działalności społecznej. Celem realizowanych zadań jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości i skuteczności świadczonych usług społecznych.

Pierwszy etap inwestycji, który został wykonany w latach 2007 - 2008 obejmował:

 • roboty rozbiórkowe,
 • zmiana konstrukcji dachu,
 • wykonanie ścianek działowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie tynków i okładzin,
 • malowanie pomieszczeń,
 • remont wejścia,
 • roboty budowlane – kotłownia,
 • instalacje sanitarne, elektryczne,
 • montaż kolektorów słonecznych,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz placu zabaw przy DPS w Grabiu.

Prace budowlane wykonano w celu polepszenia warunków pensjonariuszy oraz przystosowania obiektu Domu Pomocy Społecznej do obowiązujących przepisów prawa. Nadbudowane poddasze do wysokości ok. 1,5 m poprawiło funkcjonalność pomieszczeń na tej kondygnacji. W pierwszym etapie inwestycji wprowadzono zmianę ogrzewania ciepłej wody poprzez kolektory słoneczne, co związane jest z ekonomiką budynku oraz ochroną środowiska. W związku z tym przy konstrukcji dachu wyeliminowane zostały facjaty dachowe, zastąpiono je oknami połaciowymi. W ramach termomodernizacji ocieplano całą połać dachową. Nadbudowa spowodowała lepsze warunki nauki i zajęć dla pensjonariuszy. Wykonano nowe instalacje p-poż. dla bezpieczeństwa przebywających tam osób i obiektu.

Drugi etap realizowanej inwestycji obejmuje:

 • wymianę elewacji zewnętrznej budynku,
 • dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa,
 • zainstalowanie windy w celu likwidacji barier architektonicznych,
 • zagospodarowanie pomieszczenia socjalnego,
 • wykonanie drogi przeciwpożarowej, sygnalizacji p.poż oraz montaż hydrantów.

W drugim etapie realizacji projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zostanie wykonany remont łazienek w pokojach pensjonariuszy, co wymuszają obowiązujące przepisy prawa. Istniejące łazienki i jadalnię planuje się wyremontować i przystosować dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto zostaną wykonane między innymi następujące prace: wymiana okien, zerwanie uszkodzonych i wykonanie nowych wykładzin, zamontowanie na korytarzach uchwytów dla bezpiecznego przemieszczania się osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji elektrycznych. W istniejący szyb windowy zostanie zainstalowany dźwig osobowy, co spowoduje usprawnienie i wygodniejsze przemieszczanie osób niesprawnych fizycznie, na poszczególne kondygnacje i na zewnątrz budynku. W ramach drugiego etapu zaplanowano również wykonanie drogi przeciwpożarowej, sygnalizacji p.poż oraz montaż hydrantów w celu poprawy bezpieczeństwa przebywających tam osób i obiektu.

Realizacja drugiego etapu stanowi kontynuację prac wykonanych w poprzednich latach. Działania te mają charakter uzupełniający, ponieważ służą osiągnięciu pełnego standardu obiektu w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych wychowanków Domy Pomocy Społecznej w Grabiu.